Statut Koła Naukowego „Akademicka Grupa Fotograficzna”

§ 1 Postanowienia ogólne

Statut reguluje działalność Koła Naukowego o nazwie Akademicka Grupa Fotograficzna, zwanego dalej Kołem.

Koło zostało powołane na wniosek studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w składzie: Zuzanna Wójcik, Marcin Biodrowski, którzy są założycielami oraz pierwszymi Członkami Koła

Koło działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych przepisów prawa.

Koło może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze, szczególnie zajmujących się podobną problematyką.

Koło ma prawo używania znaków (w szczególności logo) i pieczęci wg zatwierdzonych przez siebie wzorów zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadzonym Zarządzeniem Rektora nr 1/2002 z dnia 02 stycznia 2002r.

Koło ma siedzibę na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

§ 2 Cele i przedmiot działalności Koła

Zadaniem Koła jest popularyzowanie fotografii (w szczególności fotografii artystycznej).

Celem działalności Koła jest inspirowanie studentów do poszerzania wiedzy w zakresie fotografii.

Cele statutowe osiągane są poprzez:

 1. współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterze, celem wymiany wiedzy i doświadczeń,
 2. organizację spotkań – warsztatów i wykładów,
 3. rozwijanie i doskonalenie umiejętności w zakresie wiedzy, techniki i sztuki fotograficznej ze szczególnym uwzględnieniem twórczości artystycznej uprawianej nie komercyjnie.

§ 3 Członkowie Koła

Członkowie Koła, zwani są dalej „Członkami”, dzielą się na Członków Zwyczajnych oraz Członków Honorowych.

Członkiem Zwyczajnym Koła może zostać osoba, która deklaruje swoje poparcie dla programu Koła i zasad zawartych w niniejszym Statucie oraz została przyjęty przez Zarząd Koła. Szczegółowe zasady dotyczące przyjmowania Członków Zwyczajnych określa Zarząd Koła.

Członkiem Honorowym Koła może zostać osoba szczególnie zaangażowana w działalnosć Koła. Honorowe Członkostwo Koła jest nadawane przez Zarzad Koła i zatwierdzane przez Zgromadzenie Członków Koła.

Mandat Członka Zwyczajnego wygasa w przypadku:

 1. rozwiązania Koła,
 2. na mocy decyzji Zarządu Koła podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy Członków,
 3. rezygnacji Członka z członkostwa,
 4. utraty statusu studenta.

Mandat Członka Honorowego wygasa w przypadku:

 1. rozwiązania Koła,
 2. rezygnacji Członka z członkostwa,
 3. z chwilą śmierci Członka
 4. utraty statusu studenta.

Członkowie Koła mają prawo do:

 1. uczestniczenia w pracach Koła,
 2. uczestniczenia w Zgromadzeniu Członków Koła z możliwością zabierania głosu i głosowania,
 3. udziału we wszelkich projektach organizowanych przez Koło.

Członkowie Koła mają obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień Statutu Koła,
 2. dbania o dobry wizerunek Koła,
 3. uczestnictwa w realizowaniu projektów Koła,
 4. uczestnictwo w pracach Koła,
 5. głosowania w sprawach istotnych dla Koła.

§ 4 Organy Koła

Organy Koła stanowią:

 1. Zarząd Koła, zwany dalej Zarządem,
 2. Zgromadzenie Członków Koła, zwane dalej Zgromadzeniem.

Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, zwany dalej Prezesem.

Prezes jest wybierany w tajnym głosowaniu przez Zarząd większością 2/3 głosów, przy obecności wszystkich Członków Zarządu.

Kadencja Zarządu i Prezesa trwa dwa semestry.

Zarząd jest wybierany przez Członków Koła większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy Członków.

Skład Zarządu pierwszej kadencji składa się z wszystkich Założycieli Koła.

Jeśli Członek Zarządu nie jest w stanie pełnić swojej funkcji, przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Zarządu.

Wybory uzupełniające odbywają się na identycznych zasadach, jak wybór Zarządu.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Koła i działanie w jej imieniu,
 2. podejmowanie uchwał dotyczących działalności Koła,
 3. kierowanie działalnością Koła i organizowanie jego prac,
 4. zatwierdzanie nowych Członków,
 5. wybieranie przewodniczącego,
 6. dysponowanie środkami finansowymi przyznanymi na działalność Koła zgodnie z ich przeznaczeniem,
 7. wykonywanie uchwał dotyczących działalności Koła.

Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Muszą być obecni wszyscy Członkowie Zarządu aby decyzja była ważna.

Mandat Członka Zarządu wygasa:

 1. w razie rezygnacji Członka Zarządu,
 2. z chwilą upłynięcia kadencji Zarządu,
 3. w przypadku utraty członkostwa,
 4. w razie odwołania Członka Zarządu.

Zgromadzenie jest zebraniem wszystkich Członków.

Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz w roku.

Zgromadzenie może być zwoływane częściej, na wniosek Przewodniczącego, dwóch Członków Zarządu lub czterech Członków.

Zgromadzeniem kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności jeden z Członków Zarządu.

Zgromadzenie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności połowy Członków.

Do kompetencji Zgromadzenia należy wybór Zarządu większością 2/3 głosów w obecności połowy Członków.

§ 5. Opiekun Koła

Opiekunem Koła jest pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Opiekun Koła działa jako Organ Doradczy i Wspomagający. Reprezentuje Koło wobec kadry naukowej oraz administracji Uczelni.

Opiekun Koła został wybrany przez pierwszy Zarząd i może zostać zmieniony przez kolejny Zarząd, jednomyślnie w obecności wszystkich Członków Zarządu.

Opiekun Koła ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zgromadzenia na takich samych zasadach, jak każdy Członek Zwyczajny. Kadencja opiekuna trwa rok od rozpoczęcia roku akademickiego.

§ 6. Finansowanie działalności

Koło finansuje swoją działalność ze środków przekazanych przez Uczelnię oraz darowizn od osób fizycznych lub prawnych.

Koło ulega rozwiązaniu w przypadku:

 1. decyzji Rektora Uczelni,
 2. uchwały Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy Członków.

§ 7. Postanowienia końcowe

Zmiany Statutu dokonywane są na Zgromadzeniu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy Członków.
Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Rektora